• نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین

 • نیروگاه امین اهواز- عکاس داوودسلیمانی

 • نیروگاه امین اهواز- عکاس داوودسلیمانی

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز

 • آغاز عملیات تعمیرات میاندوره ای واحدشماره 2 نیروگاه رامین

 • پیام تقدیر سرپرست نیروگاه رامین بپاس اهتمام در تولید پایدار انرژی برق و خدمت رسانی به مردم

 • واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۴ نیروگاه رامین پس از رفع اشکال در سیستم کنترل توربین مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

 • واحد 315 مگاواتی شماره 2 نیروگاه رامین اهواز پس از رفع چالشهای فنی مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

 • تداوم پایداری واحدهای نیروگاه رامین درآخرین ماه تابستان

 • آمادگی کامل نیروگاه رامین اهواز با تعمیرات میاندوره ای واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶

 • نیروگاه رامین اهواز

 • نیروگاه رامین اهواز تامین کننده برق پایدار استان خوزستان

Loading