نیروگاه برق رامین اهواز / تحقیقات و ساخت داخل / تحقیقات / عناوین پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا