• بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدیددکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدید دکتر شریعتی استاندارخوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدید دکتر شریعتی استاندارخوزستان از نیروگاه رامین

 • بازدید دکتر شریعتی استاندارخوزستان از نیروگاه رامین

 • ف

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 • بازدید موسوی-نماینده مجلس از نیروگاه رامین

 • بازدید دانشگاه آزاد اهواز

 • دکتر سودانی؛ نماینده و نایب رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین1

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین2

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین3

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولی4د برق حرارتی از نیروگاه رامین

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین5

 • بازدیدمهندس طرزطلب مدیرعامل تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین6

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس1

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس3

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • بازدید دکتر سودانی نائب رئیس مجلس

 • دیدار با خانواده شهید تقوی فر

 • بازدید مدیران کار و رفاه اجتماعی و بسیج کارگری استان خوزستان

 • بازدید بانوان شاغل از مترو اهواز

 • 93-2-9هنرستان شهید نبهانی

 • بازدید دانشگاه فنی و حرفه ای شهیدچمران اهواز 15-2-93 (15)

 • بازدید دانشگاه فنی و حرفه ای شهیدچمران اهواز 15-2-93 (46)

 • بازدید هنرستان ویس 93-2-10 (17)

 • بازدید کارکنان صنعت آب و برق خوزستان.jpg

 • بازدید مسئول فرهنگی توانیر.jpg

 • بازدید موسسه عترت قرآن.jpg

 • دانشکده بهداشت چمران.jpg

 • دانشکده بهداشت دانشگاه رامین ملاثانی.jpg

 • دانشکده کارون اهواز.jpg

 • 2 بازدید مسئول فرهنگی توانیر.jpg

 • باردید دانش آموزان دبیرستانی اهواز.jpg

 • بازدید اصحاب رسانه از نیروگاه رامین.jpg

Loading