اخبار

شعر : ماه رحمت

شعر :  ماه رحمت
🌙ماه رحمت
سراینده : سید علی اصغرموسویان
" مسئول امور ورزش نیروگاه رامین اهواز
 
گفــت پیغمـــبر کـه در مـاه صیام 
رحمـت حـق بر بشــر گردد تمـام 
ماه رحــمت ، مــاه آمـرزش رسید 
از سفــیر حـق چنـین مژده رسید 
روزهـایـش بهتــریــن روزهــا 
ماهـش افضـل بر تمــام ماهـها 
مــاه دعوت بر سر خوان خــدا 
میــزبان حـق ، میهــمان بنده خدا 
هــر نفــس تسبیح رب ذوالجـلال 
مستجاب است هـر دعـا اندر لیـال 
گــر که نیت صـادق و دل پاک شد 
خــواندن قــرآن دلیــل راه شـد 
تشنـــگی و گرسنــگی را یـاد باد 
در قیامت زین دو اکنون چون فتاد 
بـر فقیــران و ضعیفـان از طعــام 
ده هر آنچه می خوری در وقت شام 
محــترم بشــمار خـردان و کـلان 
آمــد و شـد کـن به جمع اقربان 
حــرف ژاژ از گفته خود پاک کن 
ذکـر حـق پیـوسته گـوی و بد مـکن 
دیــدگان بر منــظر بد بسـته دار 
گوشـها بر صـوت منـکر بستـه دار 
گوشــها و دیــدگان و هــم زبان 
باید انـدر روزه باشـند چون دهان 
با یتیــمان مهــربانی کن اگــر 
بعد خـود خـواهی کنـندت با ثمـر 
گر که خــواهی بشــنوی لبیک یار 
رو نیــاز و راز ســوی او بیـار 
مغفــرت خواهی اگر زان مهـربان 
کــش دو دســت مغـفرت بر آسـمان 
کن در آن حـالت تو از روی نیـاز 
عـذر خـواهی تا ببـخشد بـی نیـاز 
جــان خود را دور کن از هرچه شر 
کـن طلـب از حضـرت حـق این ظفر 
پشت خــم شد زین همه بار گنــاه 
سجده ها کـن تا سبـک گـردد چو کاه 
نیک دان مسکین و بدبخت آنکسیست 
که از ایـن خـوان کرم دور و بریست 
وعــده داده حضرت حق بر بشـر 
روزه بـر آتـش شـود همـچون سـپر 
 
(برگرفته از خطبه پیامبر گرامی اسلام)
رمضان المبارک 1414
 
کانال روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز
@prrppa🔹
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۹۷