اخبار

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97
دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

 

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

 گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

 

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور


گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

 گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

 

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

گزارش تصویری دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور

 

 پیشتازی روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در صنعت برق کشوردومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97

 

 دومین همایش و جشنواره روابط عمومی های تولید برق حرارتی کشور-اردیبهشت97
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۲۱