اخبار

نخستین جلسه کارگروه مکانیک و متالوژی نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

به روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات تولید و توسعه فناوری نیروگاه: نخستین جلسه کارگروه با حضور اعضاء کارگروه مکانیک و متالوژی و عضو هیات علمی گروه متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز ( دکتر صدرالسادات) در محل نیروگاه رامین تشکیل گردید. این جلسه به منظور آشنایی بیشتر اعضاء کارگروه و هیات علمی دانشگاه با یکدیگر و بررسی مباحث مکانیکی و متالوژیکی پیش روی نیروگاه جهت طرح در جلسات آتی برگزار گردید.
۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۷:۱۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۶۱