اخبار

نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مصرف بهینه برق نقشی مهم و تاثیرگذار است

نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مصرف بهینه برق نقشی مهم و تاثیرگذار است
خبرنگاران رسانه های کشوری و محلی ضمن برگزاری نشست خبری ، از این نیروگاه بازدید کردند .

مهندس سیدعلیرضا موسوی در بازدید رسانه ها از نیروگاه رامین اهواز
نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مصرف بهینه برق نقشی مهم و تاثیرگذار است
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : خبرنگاران رسانه های کشوری و محلی ضمن برگزاری نشست خبری ، از این نیروگاه بازدید کردند .
در این نشست خبری مهندس موسوی مدیرعامل این نیروگاه ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران ، با اشاره به لزوم ارتباط مستمر با رسانه ها و انعکاس اقدامات و خدمات این نیروگاه ، نقش رسانه ها  را در فرهنگ سازی مصرف بهینه برق نقشی مهم و تاثیرگذار دانست .
میزان تولید سال 93 ، تعمیرات واحدهای تولیدی ، خودکفایی و خودباوری ، صیانت از محیط زیست ، روند اجرای فاز 7 و 8 نیروگاه و خدمات ارائه شده به شهرستان باوی از مهمترین موارد مطروحه این نشست خبری بود .
بازدید از روند تولید برق و آشنایی با چالشهای این نیروگاه از برنامه های این نشست خبری بود.

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۸۸