گالری عکس

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده توسط نیروگاه رامین اهواز

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده توسط نیروگاه رامین اهواز1

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (1)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (2)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (3)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (3)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (3)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (4)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (5)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (6)

 • تولید روغن هیدرولیک توربین نیروگاه رامین اهواز

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (6)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (7)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (8)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (9)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (10)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (11)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (12)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (13)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (14)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (15)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (16)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (17)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (18)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز (19)

 • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین اهواز

 • طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستم کنترل توربین

Loading