نیروگاه برق رامین اهواز / روابط عمومی / گزارشات روابط عمومی نیروگاه