نیروگاه برق رامین اهواز / روابط عمومی / ارتباط با روابط عمومی

معرفی روابط عمومی

معرفی روابط عمومی

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز پل ارتباطی مردم ، رسانه ها ، کارکنان و مجموعه مدیریتی است . ارتقاء سطح انگیزه و  روحیه کاری کارکنان و اطلاع رسانی به جامعه در خصوص  روند تولید برق و معرفی عملکرد این نیروگاه از مهمترین اهداف این مجموعه است .

 

روابط عمومی :داوود سلیمانی 
تلفکس: 34449186 061

آدرس پست الکترونیک : info@raminpower.ir  
وب سایت: www.raminpower.ir  
آدرس پستی : اهواز ، کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین - ساختمان شهید صالحی نژاد - طبقه اول - اتاق 102