اخبار

پذیرش مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز در هشتمین همایش بین المللی نفت،گاز ،پتروشیمی و HSE

پذیرش مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز در هشتمین همایش بین المللی نفت،گاز ،پتروشیمی و HSE
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، مقاله تخصصی مهندس فرید نصیریان کارشناس نیروگاه رامین با عنوان  "HSE  در تغذیه و توزیع اجرای طرح های گازرسانی"  در هشتمین همایش بین المللی نفت،گاز ،پتروشیمی و HSE مورد پذیرش کامل و تایید هیأت داوران و کمیته علمی قرار گفت.

🔻 در چکیده این مقاله تخصصی آمده است :   
مطالعات ارزیابی ریسک HSE مشتمل بر سه محور اصلی شناخت مخاطرات و پیامد های حاصل از آنها با تاکید بر شناخت کامل از محیط زیست منطقه تحت اثر و میزان حساسیت آن و همچنین ارزشهای خاص HSE منطقه ، تخمین و برآورد ریسک های شناسایی شده و ارائه روشهای کنترل و کاهش ریسک می باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی ریسک HSE به صورت کمی در ایستگاه تقویت فشار رباط سنگ انجام شده است. جهت اولویت بندی و کمی سازی احتمال وقوع پیامد ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از ایستگاه تقویت فشار گاز رباط سنگ از دو روش شناسائی مخاطرات با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل JSA در کنار آنالیز ریسک تحلیل سلسله مراتبی (FANP) در نرم افراز Super Decision استفاده گردیده است. در سطح اول ساختار اولویت بندی ، احتمال اثرات HSE و در سطح دوم مخاطرات و آلاینده های احتمالی به تفکیک ، مد نظر قرار گرفته است.در سطح سوم محیط های پذیرنده ریسک اولویت بندی و وزن دهی گردیده است و پس از طبقه بندی شدت خطرات بر اساس طبقه بندی شدت اثر در روش FMEA صورت گرفته است. با به کارگیری همزمان سیستم طبقه بندی احتمال و شدت خطر ، درجه ریسک زیست محیطی محاسبه و سطح ریسک زیست محیطی تعیین گردیده است. در نهایت جهت کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از طرح و یا پیامدهای حاصل از آن ، راهکارهای تقلیل ریسک ارائه گردیده است. نتایج حاصله از ارزیابی ریسک کمی ایستگاه تقویت فشار گاز بیانگر این است که در میان کلیه محیط های تحت اثر مخاطرات ایمنی زیستی ، محیط زیست و بهداشت ناشی از عوامل انفجار و شیمیایی به عنوان بالاترین اولویت در احتمال بوده است و از نظر شدت بالاترین اولویت به ترتیب شیمیایی و انفجار در سطح بسیار بالایی از درجه ریسک ارزیابی شده اند.
۲۴ دی ۱۴۰۲ ۱۱:۲۲
تعداد بازدید : ۳۲۱