نیروگاه برق رامین اهواز / اقتصاد مقاومتی / عملکرد نیروگاه رامین در اقتصاد مقاومتی