نیروگاه برق رامین اهواز / تحقیقات و ساخت داخل / تحقیقات / تعریف و ارسال پروژه های تحقیقاتی