نیروگاه برق رامین اهواز / تحقیقات و ساخت داخل / تحقیقات / عناوین دستاوردهای پژوهشی انجام شده توسط کارکنان نیروگاه