• گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • حضور تیم واحد مرکزی خبرصداوسیما در شیفت ایثار نیروگاه رامین

 • مصاحبه سرپرست نیروگاه رامین با واحد خبر صداوسیمای خوزستان

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • پوشش خبری دستاوردهای نیروگاه رامین باحضور تیم خبری صداوسیما

 • پوشش خبری تامین آب مقطر شستشوی تجهیزات شبکه برق خوزستان در نیروگاه رامین اهواز

 • مصاحبه اختصاصی مهندس ناصر محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین با پایگاه خبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی .

 • مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"

 • مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"

 • گام های مهم نیروگاه رامین اهواز برای محیط زیست

 • مصاحبه سرپرست نیروگاه رامین با واحد خبر صداوسیما

Loading