اخبار

نشست مدیر کل حراست ومسؤل امور ایثارگران صنعت برق حرارتی کشور با جمعی از ایثارگران معزز نیروگاه رامین.

نشست مدیر کل حراست وامورمحرمانه ومسؤل امور ایثارگران صنعت برق حرارتی کشور با جمعی از ایثارگران معزز نیروگاه رامین.
دیدار چهره به چهره درراستای کرامت بیشتر ورفع مشکلات ایثارگران نیروگاه رامین از اهداف این نشست صمیمی بوده است.
۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۲۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۲۴۳