اخبار

دومین جلسه کمیته انضباطی نیروگاه رامین کارکنان برگزار شد

دومین جلسه کمیته انضباطی نیروگاه رامین کارکنان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : جلسه کمیته انضباطی نیروگاه رامین با محوریت بررسی راهکارهای تشویقی و انگیزشی کارکنان برگزار شد.
بررسی ضوابط ودستورالعملهای حراستی و تمرکز بر ایجاد روحیه وارتقاء سطح انگیزشی کارکنان ازمباحث مطرح شده در این جلسه بود
ین جلسه کمیته انضباطی نیروگاه رامین با محوریت بررسی راهکارهای تشویقی و انگیزشی کارکنان برگزار شد.
۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۶۹۶