اخبار

تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از واحدHSE نیروگاه رامین.

تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از واحدHSE نیروگاه رامین.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور با ارسال لوح از واحد H.S.E این نیروگاه بپاس تلاش درتهیه و تدوین دستورالعملها وهمچنین پیشبرد اهداف ایمنی ،بهداشت وآتش نشانی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی تقدیر نمودند.
همچنین از مهندس رسول حیدری رئیس H.S.E مهندس ویدا صادقی مسئول محیط زیست نیروگاه تجلیل شد .
تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از واحدHSE نیروگاه رامین.
۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۹۱