ساخت قطعات نیروگاهی

  • لیست قطعات ساخته شده در کارگاههای نیروگاه رامین اهواز

  • لیست قطعات ساخته شده نیروگاه رامین توسط شرکتهای توانمند داخلی

  • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین توسط شرکتهای توانمند  داخلی

  • نمونه ای از قطعات ساخته شده نیروگاه رامین توسط شرکتهای توانمند داخلی

Loading